ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงลานกิจกรรม สวนสาธารณประโยชน์ (ริมอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงลานกิจกรรม สวนสาธารณประโยชน์ (ริมอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย) ขนาดกว้างเฉลี่ย 60.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 65.00 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.4
ปร.5
แบบแปลน1
แบบแปลน2
แบบแปลน3