ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสวนสาธารณประโยชน์ (ริมอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสวนสาธารณประโยชน์ (ริมอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย) ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.5
ปร.4
แบบแปลน1
แบบแปลน2
แบบแปลน3
แปลน4