ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมหัวสะพาน (ทางเข้าวัดเขากลิ้ง)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมหัวสะพาน (ทางเข้าวัดเขากลิ้ง) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 2 ด้าน เนื้องานไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร พร้อมเทฝายชะลอน้ำ ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ซ่อมแซมตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.5
ปร.4
แปลนซ๋อมหัวสะพาน1
แปลน2
แปลน3
แปลน4