ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล จำนวน ๔ เส้น

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย   ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล จำนวน ๔ เส้น

              ๑.ถนนเทศบาลข้างร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเคย ลงหินคลุกเสริมที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร ๑๖ ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ ๓๒๐ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๒๐.- บาท

              ๒.ถนนเทศบาลข้างโคโรฟิว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเคย ลงหินคลุกเสริมที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวตลอดเส้นทางเฉลี่ย ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ ๓๒๐ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๑๒๐.- บาท

              ๓.ถนนเทศบาลประปาเขาวงกต หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเคย ลงหินคลุกเสริมที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวตลอดเส้นทางเฉลี่ย ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร ๔๘ ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ ๓๒๐ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๓๖๐.- บาท

              ๔.ถนนเทศบาลซอยบ้านณรงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวาย ลงหินคลุกเสริมที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวตลอดเส้นทางเฉลี่ย ๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร คิดเป็นปริมาตร ๗ ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ ๓๒๐ บาท พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๔๐.- บาท

           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๑,๘๔๐.- บาท    (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
     ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที่  ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓   เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

บันทึกข้อความกองช่าง