ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำและย้ายไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเตชะอัมพร-หน้าร้านทองสุวรรณจักร

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย   ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำและย้ายไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเตชะอัมพร-หน้าร้านทองสุวรรณจักร ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.4
ปร.5
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3