ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้เพื่อการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตร