การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.ศึกษา7 - Copy
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.ศึกษา7
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด3 - Copy

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด3
คำสั้งที่ 305 มอบหมายหน้าที่ฯ

คำสั่งผู้รักษาราชการแทน ผอ.สาสุข8 - Copy
คำสั่งผู้รักษาราชการแทน ผอ.สาสุข8
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่9 - Copy
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่9
คำสั่งรักษาราชการแทน ผอ.ช่าง6 - Copy