ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล (หลังวัดห้วยทรายทองซอยบ้านลุงประยงค์ ผิวนวล)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล (หลังวัดห้วยทรายทองซอยบ้านลุงประยงค์ ผิวนวล) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 313,200.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 21 – 25 มกราคม  2564 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

IMG_20210120_0001
IMG_20210120_0005
IMG_20210120_0002
IMG_20210120_0006
IMG_20210120_0007
IMG_20210120_0003
IMG_20210120_0004