ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล (ซอยบ้านป้าแป้)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล (ซอยบ้านป้าแป้) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 183,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 21 – 25 มกราคม  2564 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.๕
ปร.๔
แบบ ๑
แบบ ๒
แบบ ๓