ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการขยายและปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการขยายและปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย (ตามประมาณราคากองช่าง เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย)  งบประมาณทั้งสิ้น 223,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา  ภายในวันที่ 11 – 16 สิงหาคม  2564 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.5
ปร.4
แบบ