ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอยแชนาน

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอยแชนาน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามประมาณราคาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.4
ปร.5
ร่างขอบเขต 1
ร่างขอบเขต 2
ร่างขอบเขต 3