ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล (ซอยบ้านนายสมเดช ไพบูลย์)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย   ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล (ซอยบ้านนายสมเดช ไพบูลย์) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  เนื้องานไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  261,000.- บาท  (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.5
ปร.4
แบบรูป1
แบบรูป2
แบบรูป3
ร่างขอบเขตงาน 1
ร่างขอบเขตงาน 2
ร่างขอบเขตงาน 3