ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิดรีไซต์กลิ้ง ถนนเทศบาล ๖ – ถนนอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๗๑ ต้น ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ1
ประกาศ2
ประกาศ3
ประกาศ4
ประกาศ5
ประกาศ6
ประกาศ7
ประกาศ8
ประกาศ9
ประกาศ10
ประกาศ11
ประกาศ12
แบบ1
แบบ2
แบบ3
แบบ4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง(ป.ป.ช.1) (2)
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ (1)
แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (3)
รายงานFactorF (1)
รายงานตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (1)
รายงานตารางค่าดำเนินการค่าเสื่อม (1)
รายงานแสดงเหตุจำเป็นรายละเอียดของการสืบ (1)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (1)