ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านผู้ใหญ่สิน

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านผู้ใหญ่สิน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 435,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.๔
ปร.๕
แบบ ๑
แบบ ๒
ร่างขอบเขต ๑
ร่างขอบเขต ๒