ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนั่น

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนั่น หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏก่าหวายกำหนด  ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 256,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 7 – 9 กันยายน 2565 เพื่อจะดำเนินการต่อไป

IMG_20220906_0009
IMG_20220906_0010
IMG_20220906_0011
IMG_20220906_0012
IMG_20220906_0013
IMG_20220906_0014