ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเบิ้ม หมู่ที่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเบิ้ม หมู่ที่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.04 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

แบบมาตรฐานงานทาง
แบบสรุปราคากลาง 1
แบบสรุปราคากลาง 2
แผนที่สังเขป
ร่างขอบเขต 1
ร่างขอบเขต 2