ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

1ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง