ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 1
ประกาศประกวดราคาซื้อ 2
เอกสารประกวดราคาซื้อ 1
เอกสารประกวดราคาซื้อ 2
เอกสารประกวดราคาซื้อ 3
เอกสารประกวดราคาซื้อ 4
เอกสารประกวดราคาซื้อ 5
เอกสารประกวดราคาซื้อ 6
เอกสารประกวดราคาซื้อ 7
เอกสารประกวดราคาซื้อ 8
เอกสารประกวดราคาซื้อ 9
เอกสารประกวดราคาซื้อ 10
รวม tor-1
รวม tor-2
รวม tor-3
รวม tor-4
รวม tor-5
รวม tor-6
บก06