รับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ได้กำหนดให้มีการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507 (ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567)

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. ทะเบียนบ้านตัวจริง

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธ.กรุงไทย,ธ.ออมสิน,ธ.ธกส.) ของผู้มีสิทธิ​​ หรือผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ จำนวน 1 ฉบับ)

ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่

 ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

 ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2566

ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปพื้นที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ กับสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่โดยเร็วเพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร 032-731864  ต่อ 101