รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)