วันท้องถิ่นไทย 2565

 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย
ร่วมกันถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย