แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

1. ปกหน้า
2. คำนำ สารบัญ
3. ส่วนที่ 1 บทนำ
4. ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ
5. ส่วนที่ 3 โครงการ กิจกรรม มาตรการ
6. ภาคผนวก
7. คำสั่ง
8. ประกาศ