โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ณ วัดสวนพุทธธรรมคุณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี