โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ 23 – 26 สิงหาคม  พ.ศ. 2565