โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565  ณ วัดสวนพุทธธรรมคุณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี