การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ได้เปิดรับการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

คุณสมบัติ

1.มีสัญชาติไทย

2.มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

3.มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อน 2 กันยายน 2508)

4.เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

เอกสารหลักฐาน 

1. บัตรประชาชนตัวจริง

2. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ออมทรัพย์) ของผู้สูงอายุ กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ)

ระยะเวลาลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่

 ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2566

 ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2567

ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นมายืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

ทั้งนี้ หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนาไปพื้นที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพฯ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่โดยเร็วเพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร 032-731864  ต่อ 101