การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย66