ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านลุงโน้ม หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านลุงโน้ม หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 10 บ่อ (ตามแบบ ปร.4,ปร.5) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 423,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 20 – 24 เมษายน 2566 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

แบบ2
แบบ3
ปร.5
แผนที่
ร่างขอบเขต 1
ร่างขอบเขต 2