ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปุญญพัฒน์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปุญญพัฒน์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 186,000.- บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 27 – 29 กันยายน 2566 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ประกาศการจ้าง
ร่างขอบเขต 1
ร่างขอบเขต 2
ปร.4
ปร.5
แผนที่
แบบ