ประกาศการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศสภาเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๒ครั้งที่๑ปี๒๕๖๖