ประกาศการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศสภาเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ครั้งที่๑ปี๒๕๖๖