ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาสนามฟุตซอล ชุมชนห้วยทรายทอง 2 เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาสนามฟุุซอล  ชุมชนห้วยทรายทอง 2 เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,289,444.31 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์) โดยเทศบาลตำบล้านชัฏป่าหวาย จะจัดจ้างตามราคาในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ผู้สนในต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ผ่านอีเมล์ [email protected] หรือ ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 9  สิงหาคม 2566 โดยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.baanchatpawai.go.th

DOC080423-08042023135311_compressed