ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชนิด Hot Mix Recycling ถนนเทศบาล 6 – ถนนอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 71 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ  ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่

5 กรกฎาคม 2566 ถึง24 กรกฎาคม 2566

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25  กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น – 12.00 น.DOC070523-07052023112425_compressed_compressed