ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ระเบียบว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ_compressed