แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ปก
คำนำ1
สารบัญ2
ความหมาย3
ชื่อ4
ตาราง5
ตาราง6
โอกาส7
ตาราง8
แผน9
สร้าง10