โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน(โรงเรียนผู้สูงอายุ) โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย