ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ซอยบ้านนายมณเฑียร ไพบูลย์ หมู่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอยบ้านนายมณเฑียร ไพบูลย์ หมู่ 1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ขนาดกว้าง 2.50 – 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 351.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 207,000.- บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศการจ้าง
ร่างขอบเขต 1
ร่างขอบเขต 2
ร่างขอบเขต 3
ปร.4
ปร.5
แบบ
แผนที่
23