ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วนงานของรัฐ

ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลาง_compressed