รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

O33 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้