โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นายวิเชียร สบายจิตร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม)  (RE-X-RAY) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย พนักงานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นไปตามวิธีต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ (RE-X-RAY) โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์