กองคลัง

ผอ. กองคลัง

ว่าง

032-731864

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

น.ส.ศุภณัฐฏ์ ใจมุ่ง

032-731864

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายณรงค์ศักดิ์ อัมฤทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.อรวรรณ เพชรแอง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายอนุกูล  ลีจ้อย

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

น.ส.วาสนา เทพาคุ้ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

น.ส.ดวงจันทร์ ทองดอนยอด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

น.ส.ดวงใจ เตชะธีระเดช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นายฉัตรนรินทร์ เทียนวันวิสาข์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สุกัญญา กาวี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐวุฒิ มนเทวิน

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.อรวรรณ แพเจริญ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายองอาจ ปักษิณ