กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวัสส์อนันต์  สำราญรื่น

032-731864

 

นายช่างโยธา

 

ช่างไฟฟ้า

นายนิกร เปลาเล

พนักงานทั่วไป

นายจีระนัย โพธิ์จินดา

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

นายกองสืบ  ใหม่เอี่ยม

พนักงานทั่วไป

นายธวัฒน์ เกิดละมูล

พนักงานจ้างทั่วไป

นายชาติชาย  สามงามน้อย

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายศุภวิทย์ สอแจ่มจิตต์

พนักงานจ้างเหมา

พนักงานจ้างเหมา

พนักงานจ้างเหมา

นายหนูเล็ก ยะยง

พนักงานจ้างเหมา

นายคำนพ  นาคผง

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวธัญรัตน์  ไทยประสานทรัพย์

พนักงานจ้างเหมา