กองสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางชีวารัตน์ สุฉันทบุตร

032-731864

 

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.ฐิติรัตน์ ระย้าย้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.อรชร ประภาไพฑูรย์

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.อัจฉริยะ งามยิ่งยวด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธราวุฒิ ไพบูลย์

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายมนตรี โกมลเปริน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศุภชัย ยะยง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจรัญ ศิริพิษ

คนสวน

นายสมยา ดาวาย

พนักงานขับรถยนต์

นายสุพัฒน์ นิ่มเภา

พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

นายเอกนรินทร์ บังแสง

พนักงานตกแต่งสวน

นายทนงศักดิ์ ไพบูลย์

พนักงานรายวัน

นายอภิสิทธิ์ ไข่นาค

 

พนักงานรายวัน

นายวัชริศ คุ้มสมบัติ

 

พนักงานรายวัน

นางเรียม ทองเพ็ชร

 

พนักงานรายวัน

นางสุทิน สุจินตะมะหันต์

 

พนักงานรายวัน

น.ส.โชติกา บุญเทียน

 

พนักงานรายวัน

นางลำภู เปลาเล