กองสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางชีวารัตน์ สุฉันทบุตร

032-731864

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายทนงศักดิ์ ไพบูลย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวฐิติรัตน์ ระย้าย้อย

พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.อัจฉริยะ งามยิ่งยวด

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธราวุฒิ ไพบูลย์

พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายมนตรี โกมลเปริน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายศุภชัย ยะยง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจรัญ ศิริพิษ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมยา ดาวาย

พนักงานขับรถยนต์

นายสุพัฒน์ นิ่มเภา

พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

นายเอกนรินทร์ บังแสง

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวปัณฑิตา  ครุฑน้อย

พนักงานจ้างเหมา

นายอภิสิทธิ์ ไข่นาค

 

พนักงานจ้างเหมา

นายวัชริศ คุ้มสมบัติ

 

พนักงานจ้างเหมา

นางเรียม ทองเพ็ชร

 

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวอาทิตยา  ปานแปลง

 

พนักงานจ้างเหมา

น.ส.โชติกา บุญเทียน

 

พนักงานจ้างเหมา

นางลำภู เปลาเล