ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ.ส.อ. บุญสม สังข์ทอง

032-731864

 

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณรงค์ สุจินตะมะหันต์

 

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสืบสกุล ศรีสัมฤทธิ์

 

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสาธิต เหมือนบุญ

 

พนักงานจ้างทั่วไป

นายหิรัญ รุ่งอรุณแสงทอง

 

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอมร  จินดาวัลย์

 

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายศราวุธ  ใหม่เอี่ยม

 

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายเกรียงศักดิ์  หิรัญโรจนเดช

 

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายพิชิต  ขุนนุช

 

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายพูลสวัสดิ์ ขุนนุช

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายวิโรจน์ สุภาพ