ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

จ.ส.อ. บุญสม สังข์ทอง

032-731864

 

พนักงานขับรถ

นายสังเวียน วันกุล

 

พนักงานทั่วไป

 

พนักงานทั่วไป

นายสาธิต เหมือนบุญ

 

พนักงานทั่วไป

นายหิรัญ รุ่งอรุณแสงทอง

 

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

 

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายสืบสกุล ศรีสัมฤทธิ์

 

พนักงานประจำรถดับเพลิง

 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน

นายณรงค์ สุจินตะมะหันต์

 

พนักงานทั่วไป

นายอุดร พิมพ์เจริญ

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายพูลสวัสดิ์ ขุนนุช

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายวิโรจน์ สุภาพ