ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

จ.ส.อ. บุญสม สังข์ทอง

032-731864

 

พนักงานขับรถ

นายสังเวียน วันกุล

 

พนักงานทั่วไป

นายบุญชู สามงามน้อย

 

พนักงานทั่วไป

นายสาธิต เหมือนบุญ

 

พนักงานทั่วไป

นายหิรัญ รุ่งอรุณแสงทอง

 

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายจรัญ ศิริพิษ

 

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายสืบสกุล ศรีสัมฤทธิ์

 

พนักงานประจำรถดับเพลิง

นายวิโรจน์ ประภาไพฑูรย์

 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน

นายณรงค์ สุจินตะมะหันต์

 

พนักงานทั่วไป

นายอุดร พิมพ์เจริญ

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายพูลสวัสดิ์ ขุนนุช

ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง

นายวิโรจน์ สุภาพ