ฝ่ายบริหาร

นายกเทศมนตรี

นายจักราวุธ สระทองอ่อน

032-731864/097-1277272

 

รองนายกเทศมนตรี

นายวิเชียร สบายจิตร์

032-731864/081-9107128

รองนายกเทศมนตรี

นายสุชิน  นิลยาน

032-731864/086-5333737

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายณัฐพงศ์  หมอทรัพย์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายมนิศวร์  ด้วงปรึกษา