ฝ่ายบริหาร

นายกเทศมนตรี

นายจักราวุธ สระทองอ่อน

032-731864/083-2227272

 

รองนายกเทศมนตรี

นายวิเชียร สบายจิตร์

032-731864/081-9107128

รองนายกเทศมนตรี

นายสุชิน  นิลยาน

032-731864/086-5333737

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายณัฐพงศ์  หมอทรัพย์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายกิตติพันธ์ุ  ปั้นตะกั่ว