สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

นายสัญชัย  แจ่มจันทร์

 

รองประธานสภาเทศบาล

นางสาวจิราภรณ์ สบายจิตร์

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทย์ ไข่นาค

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอภิวัฒน์  สรณะศันสนีย์

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางวาริณี เกตุสุวรรณ

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวจีรวรรณ แขกวัด

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวกนกพร  แซ่ซื้อ

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวจำเนียร จุ่นเจิม

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวรวิสรา เล้าเรืองตระกูล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสวัสดิ์  ลีจ้อย

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายศักดิ์ชัย เอื้อวิเศษวัฒนา

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวสมพร สุญานนท์