สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล

นายอภิวัฒน์ สรณะศันสนีย์

 

รองประธานสภาเทศบาล

นายศักดิ์ชัย เอื้อวิเศษวัฒนา

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิทย์ ไข่นาค

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสัญชัย  แจ่มจันทร์

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางวาริณี เกตุสุวรรณ

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวจีรวรรณ แขกวัด

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวกนกพร  แซ่ซื้อ

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวจำเนียร จุ่นเจิม

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวรวิสรา เล้าเรืองตระกูล

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสวัสดิ์  ลีจ้อย

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวจิราภรณ์  สบายจิตร์

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวสมพร สุญานนท์