สำนักปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

032-731864

 

 

รองปลัดเทศบาล

จ่าเอกสมชาย  เพ่งสวัสดิ์

032-731864/086-0735874

 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

น.ส.พรทิพย์ ศรีสิทธิ์

032-731864

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสิตานัน ขุนนุช

032-731864

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จ.ส.อ. บุญสม สังข์ทอง

032-731864

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวณัฐธภัสสร ไข่นาค

032-731864

นิติกร

นายยิ่งเกียรติ ศักดาพิสุทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ศรีจันทร์ อุปถัมภ์กุลดิลก

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวจุฑารัตน์  รัตนราษี

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ศกุนิชญ์ มังกรไชยา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายหิรัณย์ จินดาสิงห์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวชิดชนก ดอกกุหลาบ

พนักงานขับรถยนต์

นายจาตุรงค์ ลีจ้อย

พนักงานขับรถยนต์

นายวรวุฒิ กำจรเกียรติคุณ

พนักงานทั่วไป

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวมุกดา ชาววังเย็น

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวชลลดา จำรูญสุข

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจารุวรรณ จันทร์สุข

แม่บ้าน

นางอุบล คงดุสิต

แม่บ้าน

นางอุบลรัตน์ ไพบูลย์

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุดารัตน์ วันกุล