สำนักปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

นายสุชาติ อุ่นชู

032-731864/092-6234333

 

 

รองปลัดเทศบาล

จ่าเอกสมชาย  เพ่งสวัสดิ์

032-731864/086-0735874

 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

น.ส.พรทิพย์ ศรีสิทธิ์

032-731864

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสิตานัน ขุนนุช

032-731864

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

จ.ส.อ. บุญสม สังข์ทอง

032-731864

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

น.ส.อณิภัค ขุนนุช

032-731864

นิติกร

นายยิ่งเกียรติ ศักดาพิสุทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ศรีจันทร์ อุปถัมภ์กุลดิลก

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวจุฑารัตน์  รัตนราษี

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ศกุนิชญ์ มังกรไชยา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายหิรัณย์ จินดาสิงห์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.ปรารถนา แย้มศิลป์

พนักงานขับรถยนต์

นายจาตุรงค์ ลีจ้อย

พนักงานขับรถยนต์

นายวรวุฒิ กำจรเกียรติคุณ

พนักงานทั่วไป

น.ส.อัจฉริยะ งามยิ่งยวด

พนักงานทั่วไป

น.ส.ชิดชนก ดอกกุหลาบ

พนักงานทั่วไป

น.ส.นาตยา สามงามน้อย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายยุทธพงษ์ สุกแตง

แม่บ้าน

นางอุบล คงดุสิต

แม่บ้าน

นางอุบลรัตน์ ไพบูลย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.วิลาวัณย์ จำปาทอง