หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดเทศบาล

032-731864

 

 

รองปลัดเทศบาล

จ่าเอกสมชาย  เพ่งสวัสดิ์

032-731864/086-0735874

 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผอ. กองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.พรทิพย์ ศรีสิทธิ์

032-731864

ว่าง

032-731864

นายวัสส์อนันต์  สำราญรื่น

032-731864

นางสิริลักษมณ์ เพ่งสวัสดิ์

032-731864

นางชีวารัตน์ สุฉันทบุตร

032-731864