ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จ้างจัดทำซุ้ม ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จ้างจัดทำซุ้ม ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  1. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ขนาด 5.69×5.58  เมตร พลาสวูดกันน้ำ ปริีนยูวี งานขึ้นรูปหน้าหลัง พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย ฐานเทคอนกรีต คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร แผ่นเพลท ขนาด 250x250x12 มิลลิเมตร เสาเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2 มิลลิเมตร พ่นสีกันสนิม แผ่นพลาสวูดกันน้ำ หนา 10 มิลลิเมตร ปริ้นยูวี ฉลุตามแบบด้านข้างกรุด้วยแผ่นพลาสวูดกันน้ำ หนา 5 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์เคลือบ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 158,320.- บาท
  2. ชุดธงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.00×4.00 เมตร พลาสวูด ปริ้นยูวี พร้อมติดตั้งประกอบด้วย โครงเหล็กกัลป์วาไนซ์ ขนาด 50x25x1.2 มิลลิเมตร แผ่นพลาสวูดกันน้ำ หนา 5 มิลลิเมตร ปริ้นยูวี ฉลุตามแบบ จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 115,500.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,820.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ1
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ2
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ3
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ4
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ5
ป้่ายเฉลิมพระเกียรติ6
ป้ายเฉลิมพระเกียรติ7