ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 1 (แยกบ้านครูพล)

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 1 (แยกบ้านครูพล) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร งบประมาณทั้งสิ้น 440,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร5 บ้านครูพล
ปร4 บ้านครูพล
ครูพล1
ครูพล2
ครูพล3